Vybírejte z nejlepších výroků ke křtinám, které rozněžní každé srdce! Inspirujte se moudry, která můžete předat dál

Hledáte citáty ke křtinám, které byste mohli vložit do své gratulace? 

Přinášíme vám ty nejzajímavější texty! 

Vybírejte z těch nejlepších výroků, které můžete použít jako věnování do knihy, kterou chcete dát darem, nebo jako přání do své gratulace. 

Upřímné citované texty ke křtu z Bible

Křest je důležitou svátostí církve, která se vyznačuje obřadním použitím vody a uvádí věřícího do křesťanské církve.

Následující biblické výroky o křtu povzbuzují čtenáře k učinění pokání a k víře v Ježíše Krista.

Obohaťte se těmi nejkrásnějšími texty.

“Když byl všechen lid pokřtěn a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřela se nebesa a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ A Ježíš byl pokřtěn a modlil se.” – Lukáš 3:21–22
“Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.” – Marek 16,16
“Jděte tedy a získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.” – Matouš 28,19–20
“Ti, kdo přijali jeho slovo, se tedy dali pokřtít a toho dne to přibylo asi tři tisíce duší.” – Skutky 2,41
„Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vejít do Božího království.“ – Lukáš 3:16
„Jan všem odpověděl – Já vás křtím vodou, ale přichází ten, který je mocnější než já a jehož řemínek od sandálů nejsem hoden rozvázat. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ – Skutky 1,5
„Jan totiž křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým až za mnoho dní.“ – Skutky 2,3-4
„Viděli něco, co vypadalo jako ohnivé jazyky, které se oddělovaly a spočívaly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim to Duch umožnil.“ – Skutky 19:4-6

Překvapte obdarovaného a do své gratulace přidejte také některý z nádherných biblických veršů.

Hluboké citáty ke křtinám

Rozmazaná fotografie rodičů s dítětem na křtinách v popředí se zaostřenou svíčkou
zdroj: unsplash.com

Křest dítěte je velmi výjimečným okamžikem v životě.

Tuto radostnou událost můžete umocnit a ještě více ozvláštnit tím, že při obřadu nebo na pozvánkách ke křtu, které posíláte svým hostům, přidáte některé z těchto citátů a veršů ke křtu vašeho dítěte.

Stejně tak, jste-li host, můžete některý z výroků použít do svého blahopřání.

“Věřím, že tě Bůh poslal do mého života, abys mi dal něco, za co mohu bojovat, abys mi ukázal, že na tomto světě existuje láska, abys mi přinesl naději a radost. Všechny důkazy o Bohu, které potřebuji, jsou v tobě. Jsi dar z nebes.” – Anonym
“Všechna Boží milost v jedné malé tváři.” – Anonym
“Kéž se v tento den křtu Bůh, který nás všechny miluje, láskyplně usměje na toto dítě, tak nevinné a malé. A kéž tuto holčičku/chlapce provází po celá nadcházející léta, kdy požehnání osvětluje cestu, po níž vedou tyto drobné nožky.” – Anonym
“Pro tvůj den křtu ať ti Bůh vždycky dopřeje sluneční paprsek, který tě bude hřát, měsíční paprsek, který tě bude okouzlovat, anděla, který tě bude chránit, aby ti nic neublížilo.” – Anonym
„Radujte se! Dnes je totiž den, kdy učiníte své první kroky s Pánem. Kráčejte vždy vedle Něho a nikdy neztratíte cestu.“ – Anonym
„Drahé Boží dítě, možná jsi malé, ale dnes jsi udělalo velký skok ve své víře. Kéž rosteš, abys pochopilo své místo v Jeho království a Jeho místo ve svém srdci.“ – Anonym
„Buď požehnaný na této cestě, na níž vstupuješ do křesťanské víry. Buď klidný, když víš, že nikdy nejsi sám, ani v duchu, ani v duši, ani v srdci.“ – Anonym
„Staň se věřícím, odhoď všechen hřích a odevzdej své srdce Pánu.“ – Anonym

Výroky ke křtu od kmotry a kmotra

“Nemohl/a bych být více poctěn/a, že mohu být tvým/tvou kmotrem/kmotrou. Jsi tak jasným zdrojem světla v mém životě. Slibuji, že tě vždy povedu ke světlu tvé víry.” – Anonym
“Je mi velkou ctí být součástí tohoto významného dne a ještě větší ctí být tvým/tvou kmotrem/kmotrou. Vstupuješ do krásného celoživotního vztahu s Bohem a Ježíšem Kristem. Kéž nad tebou stále bdí a chrání tě. Mám tě moc rád/a a slibuji, že tu pro tebe vždy budu a budu tě vést, kdykoli to budeš potřebovat. Jsi opravdu v požehnání v životě nás všech!” – Anonym
“Ať už půjdeš v životě kamkoli, věz, že Bůh nad tebou bdí. Pokud se někdy budeš cítit ztracen/a nebo rozrušen/a, budu ti k dispozici a nabídnu ti naslouchající ucho.” – Anonym
“Slibuji, že tě budu provázet na tvé duchovní cestě a pomáhat ti následovat Boží světlo. Slibuji, že tu pro tebe budu vždy, když budeš cokoli potřebovat.” – Anonym
„Jako tví kmotři se modlíme, aby Pán požehnal celý tvůj život v den tvého křtu, kmotřence. Na zdraví do krásného života v Bohu!“ – Anonym
„Jsme rádi, že můžeme být kmotry tak rozkošného andílka. Těšíme se, až budeme moci sledovat, jak na své cestě roste.“ – Anonym
„Gratulujeme ke křtu. Přejeme ti, abys rostl v milosti, moudrosti a štěstí.“ – Anonym
„Ať je tvá víra v Boha vůdčím principem tvého života a ať v každém vidíš vždy to dobré. Šťastný křest, kmotřence!“ – Anonym

Citovaná věnování do knihy ke křtinám

Účast na křtu je velikou duchovní a společenskou událostí. 

Bývá zvykem darovat křtěnému dítěti nebo dospělému nějaký dárek, jako upomínku na tento den. 

Pokud jste se rozhodli věnovat křtěné osobě knihu, můžete do ní vložit některý z níže uvedených citátů na křtiny.

„Tento křest má dvě stránky: První je, že vy vlastníte Ducha; druhá je, že Duch vlastní vás.“ – Smith Wigglesworth
“Chce to hodně odvahy, nechat se pokřtít v jeho jménu, dát zemřít starému já a nechat se navždy změnit. Kéž Bůh požehná tvému životu za to, že jsi k němu vykročil/a a hlásáš druhým víru, kterou máš v sobě.“ – M. S. Lowndes
„Křest v Duchu svatém patří těm, kdo věří a nejsou z tohoto světa.“ – Sunday Adelaja
„Křest je víra v akci.“ – Watchman Nee
„Křest nemluvňat, pokud je praktikován, nemůže být ničím jiným než vyjádřením víry a naděje rodičů, že jejich dítě bude nakonec spaseno.“ – Lewis Sperry Chafer
„Při křtu se člověk vrací do stavu stvoření … kdy bylo celé lidstvo sjednoceno.“ – L. Michael White
„Křest je katalyzátorem duchovní zralosti, nikoli znamením, že jsme jí dosáhli.“ – J. D. Greer
„Boží lid by měl být pokřtěn, protože to přikázal Bůh, a ne proto, že to vyžaduje nějaká církev.“ – John R. Rice

Pokud se chystáte na významnou událost, kdy je křtěno dítě, a nevíte, co napsat do své gratulace, můžete se inspirovat upřímnými přáníčky ke křtu dítěte i dospělého.

Citáty ke křtinám vám mohou posloužit, pokud jste těmi, kteří mají být pokřtěni, a stále se rozhodujete, zda do toho jít nebo ne. 

Texty můžete použít také do své gratulace, pokud máte být na křtinách hosty. 

V neposlední řadě můžete slavné texty citovat, pokud jste byli požádáni, abyste se stali kmotrou nebo kmotrem človíčka, který se chystá být pokřtěn.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X