Inspirativní biblické citáty o životě, lásce a naději! Texty, které by neměly zůstat nepřečteny

Hledáte citáty z bible, protože se cítíte slabí a sklíčení? 

Ztrácíte víru, potřebujete povzbudit, nebo si prostě jen chcete připomenout, za co všechno jste vděční? 

Potřebujete citát použít na nějaké blahopřání, například k výročí nebo ke svatbě? 

Pak se pusťte do čtení a vybírejte z těch nejznámějších biblických veršů! 

Biblické citáty o naději

Osoba stojící na louce s biblí v ruce při západu slunce.
zdroj: unsplash.com

Inspirujte se Božím slovem, abyste našli naději, kterou hledáte. 

Kristus přišel zachránit svět před smrtí, hříchem a zlem. To všechno následující texty připomínají. 

Pusťte se do čtení a najděte, co jste se vydali hledat!

“Vždyť já znám plány, které mám s vámi, je výrok Hospodinův, plány k dobru, a ne ke zlému, abych vám dal budoucnost a naději.” – Jeremiáš 29,11
“Bůh naděje ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se mocí Ducha svatého rozhojnili v naději.” – Římanům 15,13
“Víra je jistota toho, v co se doufá, přesvědčení o tom, co se nevidí.” – Židům 11,1
“Ti však, kdo čekají na Hospodina, obnoví svou sílu, vznesou se na křídlech jako orli, budou běhat a nebudou unaveni, budou chodit a nezemdlí.” – Izajáš 40,31
V této naději jsme byli spaseni. Naděje, která je vidět, není naděje. Vždyť kdo doufá v to, co vidí? Jestliže však doufáme v to, co nevidíme, očekáváme to s trpělivostí.” – Římanům 8,24-25
“Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Podle svého velikého milosrdenství způsobil, že jsme se vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých znovu narodili k živé naději.” – Petr 1,3
“Proto s myslí bdělou a plně střízlivou vkládejte naději v milost, která vám bude přinesena, až se Ježíš Kristus zjeví při svém příchodu.” – Petr 1:13
“A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, vás po krátkém utrpení sám obnoví a učiní vás silnými, pevnými a vytrvalými.” – Petr 5,10
“Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme na vaše dílo, které vzniklo z víry, na vaši práci podněcovanou láskou a na vaši vytrvalost inspirovanou nadějí v našeho Pána Ježíše Krista.” – Tesalonickým 1:3
“Modlím se, aby se osvítily oči vašeho srdce, abyste poznali naději, k níž vás povolal, bohatství jeho slavného dědictví v jeho svatém lidu.” – Efezským 1:18

Textů o naději není nikdy dost. Potřebujete-li povzbudit, přečtěte si nádherné citáty o naději, z kterých je cítit skutečná síla.

Citáty z bible o lásce

Ať už plánujete svatbu, nebo jen hledáte nějakou inspiraci k vyznání lásky své polovičce, tyto krásné citáty vám pomohou vyjádřit, jak moc si ceníte pouta, které může mezi mužem a ženou existovat.

“Láska je trpělivá, láska je laskavá. Nezávidí, nevychloubá se, není pyšná. Nehanobí druhé, nehledí na sebe, nedá se snadno rozhněvat, nevede si záznamy o křivdách.” – Korintským 13:4-5
“Jsou tři věci, které mě udivují – ne, čtyři věci, kterým nerozumím: jak orel plachtí po obloze, jak se had plazí po skále, jak loď pluje po oceánu, jak muž miluje ženu.” – Přísloví 30,18-19
“Jediným pohledem svých očí, jediným šperkem svého náhrdelníku jsi uchvátila mé srdce, sestro má, nevěsto má.” – Píseň písní 4,9
“Nenávist vyvolává spory, láska však přikrývá všechny křivdy.” – Přísloví 10,12
“Všichni, kdo mají rádi lásku, jsou milováni: Láska musí být upřímná. Nenáviďte to, co je zlé, lpěte na tom, co je dobré.” – Římanům 12,9
“A nad všechny tyto ctnosti si oblečte lásku, která je všechny spojuje v dokonalou jednotu.” – Koloským 3,14
“Buďte zcela pokorní a mírní, buďte trpěliví a snášejte se navzájem v lásce.” – Efezským 4,2
“Milosrdenství, pokoj a láska ať jsou vám v hojnosti.” – Juda 1,2
“Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil, muže a ženu stvořil. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se hýbe na zemi.” – Genesis 1:27-28
“Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, aby člověk zůstal sám, udělám mu vhodného pomocníka.“ …Hospodin Bůh tedy způsobil, že na člověka padl hluboký spánek, a zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a jeho místo uzavřel masem; a z žebra, které Hospodin Bůh vzal z člověka, udělal ženu a přivedl ji k člověku.” – Genesis 2,18-22

Lásky není nikdy dost. Proto neváhejte a pusťte se do čtení těch nejromantičtějších citátů o lásce.

Citované texty z bible o pomoci

“K čemu je dobré, bratři a sestry, když někdo tvrdí, že má víru, ale nemá žádné skutky? Může ho taková víra zachránit? Dejme tomu, že bratr nebo sestra jsou bez šatů a denní stravy. Když jim někdo z vás řekne: „Jděte v pokoji, buďte v teple a dobře živeni,“ ale neudělá nic pro jejich tělesné potřeby, k čemu je to dobré? Stejně tak víra sama o sobě, pokud není doprovázena činy, je mrtvá.” – přísloví 19:17
“Pokud má někdo hmotný majetek a vidí bratra nebo sestru v nouzi, ale neslituje se nad nimi, jak v něm může být Boží láska?” – Jakub 2,14-17
“Štědří budou sami blahoslavení, protože se dělí o svůj pokrm s chudými.” – Jan 3,17
“I oni odpovědí: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo cizince nebo potřebujícího oděv nebo nemocného nebo ve vězení, a nepomohli jsme ti?“ On odpoví:
“Náboženství, které Bůh, náš Otec, přijímá jako čisté a bezchybné, je toto: starat se o sirotky a vdovy v jejich nouzi a chránit se před poskvrněním světem.” – Matouš 25:44-45
“Kdo utiskuje chudé, prokazuje pohrdání jejich Stvořitelem, ale kdo je laskavý k potřebným, ctí Boha.” – přísloví 28,27
“Kdo si zacpává uši před voláním chudých, bude také volat a nebude vyslyšen.” – přísloví 14,31
„Amen, pravím vám, cokoli jste neučinili pro jednoho z těchto nejmenších, pro mne jste neučinili.” – Izajáš 58,9b-10
“Těm, kdo dávají chudým, nebude nic chybět, ale ti, kdo před nimi zavírají oči, dostanou mnoho prokletí.” – Jakub 1,27
“Spravedliví se starají o spravedlnost pro chudé, ale bezbožní takovou starost nemají.” – přísloví 21,13
“Mluvte a suďte spravedlivě, hajte práva chudých a potřebných.” – přísloví 29,7

Biblické citáty na každý den v týdnu

Následující citátky nabízí pohled na nejrůznější témata, která se vás momentálně mohou týkat. 

Nechte se texty inspirovat od pondělí až do neděle, každý den.

 • “Buď silný a odvážný. Neboj se jich a neděs se jich, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou; nikdy tě neopustí a nikdy tě neopustí.” – Deuteronomium 31,6
 • “Proto se neboj, neboť já jsem s tebou, neděs se, neboť já jsem tvůj Bůh.  Posílím tě a pomohu ti, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.” – Izajáš 41,10
 • “Nepostihlo vás žádné pokušení kromě toho, které je běžné lidem. A Bůh je věrný; nedopustí, abyste byli pokoušeni víc, než můžete unést. Když však budete pokoušeni, poskytne vám i východisko, abyste to mohli vydržet.” – Korintským 10,13
 • “Vždyť já znám plány, které mám s vámi,“ prohlašuje Hospodin, „plány, které vám mají prospět, a ne uškodit, plány, které vám mají dát naději a budoucnost.” – Jeremiáš 29,11
 • “Vždycky se radujte, stále se modlete, za všech okolností děkujte, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.” – Tesalonickým 5,16-18
 • “A víme, že Bůh ve všem působí k dobru těch, kdo ho milují a jsou povoláni podle jeho záměru.” – Římanům 8,28
 • “Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a budou vám otevřeny dveře.” – Matouš 7,7

Chcete někomu popřát ke jmeninám, a proto hledáte krásné citáty, které jsou obsaženy v bibli? Pak si nenechte ujít ta nejzajímavější křesťanská přání k svátku.

Citáty pro povzbuzení v bibli

Zajímá vás, co se píše v bibli o pomoci druhým? Starý a Nový zákon jsou plné biblických veršů o pomoci druhým v nouzi. 

Všichni víme, že bychom si měli vzájemně pomáhat, ale v našem každodenním shonu často tato činnost a potřeba ustupuje do pozadí. 

Připomeňte si, proč je tak důležité být tady pro druhé!

“Bůh není nespravedlivý, nezapomene na tvou práci a lásku, kterou jsi mu prokázal, když jsi pomáhal jeho lidu a pomáháš mu i nadále.” – Bible 6:10
“Vy, moji bratři a sestry, jste byli povoláni ke svobodě. Své svobody však nevyužívejte k tomu, abyste se oddávali tělu, ale raději si navzájem pokorně a v lásce služte.” – Galaťanům 5,13
“Kdo je laskavý k chudým, půjčuje Hospodinu, a on mu odplatí za to, co udělal.” – přísloví 19,17
“Neste břemena jedni druhých, a tak naplníte Kristův zákon.” – Galaťanům 6,2
“A nezapomínejte konat dobro a dělit se s druhými, neboť v takových obětech má Bůh zalíbení.” – Bible 13,16
“Můj příkaz je tento: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele.” – Jan 15,12-13
“Dávej tomu, kdo tě prosí, a neodvracej se od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit.” – Matouš 5,12
“Podělte se s Pánovým lidem, který je v nouzi. Uplatňujte pohostinnost.” – Římanům 12,13
“Stejně tak i vaše světlo ať svítí před ostatními, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích.” – Matouš 5,16
“Neodpírejte dobro těm, kterým náleží, když je ve vaší moci jednat.” – příspěvky 3,27

Povzbuzením mohou být také andílkové, kteří jsou kolem nás a chrání nás na každém kroku. Seznamte se s těmi nejznámějšími citáty o andělech.

Moudré biblické citáty

Otevřená bible s větvičkou na bílém pozadí.
zdroj: unsplash.com

Na více, než tisíci stranách, které tvoří jednu bibli, jsou desítky tisíc veršů, které hovoří o nejrůznějších tématech, emocích a životních lekcích. 

Každý z biblických veršů může pomoci člověku, který hledá a potřebuje podpořit a povzbudit. 

najděte sílu a motivaci v následujících textech plných nadčasové moudrosti.

“Všechno se má dělat v lásce.” – Korintským 16:14
“Sláva Bohu, který svou mocí působící v nás může učinit mnohem víc, než o co bychom mohli prosit nebo si představit.” – Efezanům 3,20
“Ať vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste přetékali nadějí v síle Ducha svatého.” – Římanům 15,13
“Hospodin je má síla a můj štít. Mé srdce mu důvěřuje. Pomohl mi, mé srdce se zaradovalo a já mu děkuji svou písní.” – žalm 28,7
“Neboj se, protože já jsem s tebou, neboj se, neboť já jsem tvůj Bůh. Já tě posiluji, jistě ti pomohu, podržím tě svou spravedlivou silnou rukou.” – Izajáš 41,10
“Láska by se měla projevovat bez přetvářky. Nenáviďte zlo a držte se toho, co je dobré.” – Římanům 12:9
“Láska by se měla projevovat bez přetvářky. Nenáviďte zlo a držte se toho, co je dobré.” – Filipským 4,13
“Ochutnejte a uvidíte, jak dobrý je Hospodin! Ten, kdo se k němu utíká, je opravdu šťastný!” – žalm 34,8
“Co tedy o těchto věcech řekneme? Když je Bůh s námi, kdo je proti nám?” 0150 Římanům 8:31
“Buďte šťastní ve své naději, stůjte si za svým, když jste v nesnázích, a věnujte se modlitbě.” – Římanům

Nejznámější verše z bible

V bibli je toho napsáno skutečně mnoho a každý, kdo se na ni obrátí, v ní jistě najde radu, ponaučení nebo moudro, které tolik potřebuje. 

Všichni v životě prožíváme období, která mohou být nepříjemná, stresující a plná úzkosti. 

Právě následující citáty vás budou inspirovat k tomu, abyste zlým časům nepodlehli a pokračovali dál, protože, jak se říká: “Otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za Tebe.”!

“Jsem totiž přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani démoni, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádné mocnosti, ani výška, ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” – Římanům 8:38-39
“Neochvějná Hospodinova láska nikdy nepřestává, jeho milosrdenství nikdy nekončí, každé ráno jsou nová, veliká je tvá věrnost.” – Pláč 3,22-23
“Abychom neklesali na mysli. I když naše vnější já chřadne, naše vnitřní já se den za dnem obnovuje. Vždyť toto lehké chvilkové trápení nám připravuje věčnou tíhu slávy, která se nedá srovnat, když nehledíme na to, co je viditelné, ale na to, co je neviditelné.” – Korintským 4,16-18
“Tomu pak, který může učinit nesmírně víc, než o cokoli prosíme nebo si představujeme, podle své moci, která v nás působí.” – Efezským 3,20
“Buď silný a odvážný. Neboj se jich a neděs se jich, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou; nikdy tě neopustí a neopustí tě.” – Deuteronomium 31:6
“Hospodin je mé světlo a má spása, koho se mám bát? Hospodin je pevnost mého života; koho se mám bát?” – žalm 27,1
“V lásce není strach. Dokonalá láska však strach zahání, protože strach souvisí s trestem. Ten, kdo se bojí, není dokonalý v lásce.” – Jan 4,18
“Buďte silní, ať se vaše srdce odváží, všichni, kdo očekáváte Hospodina!” – žalm 31,24
“Ježíš se na ně podíval a řekl: „U člověka je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.” – Marek 10,27
“Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní, neochvějní, stále vytrvalí v Pánově díle a vězte, že v Pánu není vaše práce marná.” – Korintským 15:58
“Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a neopírej se o vlastní rozum. Na všech svých cestách se k němu přiznávej, a on ti urovná stezky.” – přísloví 3,5-6

Inspirujte se také nádhernými básněmi o andělech plných naděje a moudrosti.

Když potřebujete povzbuzení a občerstvení pro svou duši, obraťte se na tyto citáty z bible. 

Není nic jednoduššího, než si prostřednictvím citátů připomenout, že na světě existuje láska, dobro, naděje a další dobré věci, které občas, v těžkých chvílích, nevidíme. 

Inspirujte se texty, které vám snad přinesou útěchu a dodají kuráž!

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)
Komentáře
 1. Bůh je jen vědomí každého z nás , at už budhismus křestanství nebo jakékoliv jiné náboženství
  všichni se modlili ke svému vědomí tělo je hříšné ale musí ho překonat tvoje vědomí. Celá bible je psána o hříšném tělu
  a Bohu – vědomí jak to hříšné tělo zkrotit . Člověk má tělo a vědomí a ty spolu bojujou . Když budeš pít přejídat se ,oddávat se sexu
  atd. oslabuješ vědomí a posiluješ hříšné tělo jednoduché jako facka. A že za ty staletí to překroutili a zneužívali pro moc, peníze
  atd.

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X